Procedure Intake 

 

Ik heb een verwijsbrief nodig van uw huisarts alvorens met de intake te beginnen. Bij het begin van de intake check ik de verwijsbrief en wil ik graag even uw zorgpas zien met daarop uw BSN nummer.

 

De intake duurt meestal rond de 2 à 3 gesprekken. Tijdens de intake bespreken we (de ontwikkeling van) je klachten. Daarnaast staan we stil bij de doelen die je wilt bereiken met de therapie. In het adviesgesprek wordt een diagnose en behandelplan voorgesteld. Wanneer je hiermee akkoord gaat, starten we met de therapie. Als we niet tot een juiste afstemming komen, kan ik je helpen mee te denken waar je beter op je plek bent. De behandeling kan binnen de basis GGZ vallen of binnen specialistische GGZ. De effecten van de behandeling worden gemeten via diverse vragenlijsten die op verschillende momenten van de behandeling zullen worden afgenomen. Mijn werkwijze is integratief, wat wil zeggen dat ik - ook afhankelijk van de problematiek en voorkeur van de cliënt - gebruik maak van verschillende therapeutische referentiekaders en technieken. 

 

Advies:    

Naar aanleiding van de intake zal ik een indicatie opmaken met daarin een diagnose die ik samen met jou zal bespreken. Vervolgens stel ik een behandelplan op met de samen opgestelde doelen, deze zullen we beiden ondertekenen. Jaarlijks zal  behandelplan worden geëvalueerd, aangepast met nieuwe doelen indien van toepassing.  

 

Behandeling:

Mijn werkwijze kan worden omschreven als psychodynamisch met oog voor alles wat er in het contact gebeurt. Hierbij sta ik stil bij wat er wordt ingebracht maar ook hoe het wordt ingebracht.Vaak krijgen mensen problemen omdat ze geen contact meer hebben of kunnen maken met hun eigen belevingen en gevoelens. Daarbij ontwikkelen ze allerlei klachten en manieren om de spanningen het hoofd te bieden maar gaandeweg het psychisch functioneren structureel gaan ondermijnen. Hier zullen we samen naar gaan kijken met daarbij het uitgangspunt dat door weer bewust stil te staan er weer ruimte gemaakt kan worden voor authentieke emotionele beleving en waarneming. Als de behandeldoelen bereikt worden kijken we samen naar aan passende wijze om de behandeling te beëindigen.Hierna zal ik de huisarts op de hoogte stellen van de afronding. .

 Mijn methodische werkwijze is gebaseerd op verschillende psychotherapiestromingen, de belangrijkste staan hieronder kort beschreven: 

 

ISTDP

Korte Dynamisch Psychotherapie  is vooral geschikt voor mensen, die zich met verschillende soorten klachten (b.v. fobische klachten, dwang-, eetstoornissen, somberheid etc.) kunnen aanmelden, maar die daaraan onderliggend z.g. “autonomie- en intimiteitsproblemen” hebben. D.w.z. voor mensen, die op basis van hun levenservaringen – “geleerd” hebben om intimiteit met zichzelf en/of met anderen te schuwen en/of uit de weg te gaan. Mensen met dit soort problemen herkennen vaak hun eigen emoties/gevoelens niet doordat zij deze automatisch negeren, overschreeuwen, bagatelliseren of doordat zij deze gevoelens met hun verstand wegredeneren of geneigd zijn een ander eerder te begrijpen dan zichzelf. Wat ook kan voorkomen is, dat zij hun emoties van binnen nog wel herkennen, maar, dat deze gevoelens hen meteen angstig maken en schuldig doen voelen. Daardoor worden deze gevoelens onbewust weggedrukt met als resultaat dat zij niet uiten wat er bij hen en voor hen aan de hand is en aldus niet door derden begrepen zullen worden ( https://vkdp.nl/istdp-korte-dynamische-psychotherapie/). 

 

Systeemtherapie

 

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie waarbij de problematiek van de client wordt bezien in de complexe samenhang met 'het systeem'. Systeemtherapie kan zowel bij individuele clienten als ook bij relaties en gezinnen ingezet worden. "Systeem" is een term die staat voor alles wat een belangrijk onderdeel van de omgeving/leefwereld van de client
uitmaakt. Dit kunnen gezin, relatie, familie en vrienden zijn maar ook maatschappelijk positie, cultuur, (religieuze) overtuigingen e.d. zijn belangrijke factoren binnen het systeem. Een belangrijk doel van systeemtherapie is om zicht te krijgen op de interacties van de client met zijn of haar systeem en de samenhang met de aanmeldklacht. Kenmerkend hierbij is dat belangrijke personen van de betrokkenen vaak uitgenodigd worden bij de gesprekken. Soms is het ook belangrijk om uit te zoeken welke belangrijke patronen er vanuit het verleden zijn 'ingesleten'. Vervolgens wordt gekeken hoe de samenhang van 'het systeem' kan worden beinvloed ten gunste van de aanmeldklacht.

 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. Bepaalde gebeurtenissen kunnen diep ingrijpen in het leven van mensen. Een groot deel van de getroffenen ‘verwerkt’ deze ervaringen op eigen kracht. Bij anderen ontwikkelen zich psychische klachten. Vaak gaat het om herinneringen aan de schokkende gebeurtenis die zich blijven opdringen, waaronder angstwekkende beelden (herbelevingen, flashbacks) en nachtmerries. Andere klachten die vaak voorkomen zijn schrik- en vermijdingsreacties. Men spreekt dan meestal van een ‘posttraumatische stress-stoornis’ (PTSS). EMDR is bedoeld voor de behandeling van mensen met PTSS en andere traumagerelateerde angstklachten. Dit zijn klachten die zijn ontstaan als direct gevolg van een concrete, akelige gebeurtenis, waarbij het denken eraan nog steeds een emotionele reactie oproept.

 

MBT

Mentaliseren houdt in, dat je je eigen gedrag en dat van anderen kunt begrijpen en verklaren vanuit achterliggende gevoelens, gedachten, behoeften en motivatie. Bij mensen kan door onderliggende persoonlijkheidsproblematiek het mentaliserend vermogen snel afneme bij verhoogde spanning, bijvoorbeeld wanneer contacten met anderen intenser en hechter worden. MBT behandelingen zijn gericht op het versterken van het mentaliserend vermogen.